Planet KDE Català

Català English Español Euskara Français Italiano Nederlandse Português Русский Slovenčina Svenska toki pona Українська Mastodon r/kde

Dissabte, 09 gener 2021

Avui KDE anuncia el llançament dels Frameworks 5.78.0 de KDE.

Els Frameworks de KDE afegeixen 83 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d’acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l’anunci del llançament dels Frameworks de KDE.

Aquest llançament forma part d’una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d’una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Attica

 • Respecta que el treball s’interrompi immediatament (error 429939)

Baloo

 • [ExtractorProcess] Mou el senyal del DBus del «helper» al procés principal
 • [timeline] Consolida el codi per a «stat» i «list» de la carpeta arrel
 • Fa que les entrades UDS dels «ioslave» del nivell superior siguin només de lectura
 • Evita els errors d’inici d’aplicació si no s’ha creat mai l’índex del Baloo
 • [BasicIndexingJob] Treu les barres del final de les carpetes (error 430273)

Icones Brisa

 • Afegeix la icona nova d’acció «compass»
 • Afegeix la icona «image-missing» al tema
 • Afegeix una icona per a les imatges VIM

Mòduls extres del CMake

 • Indica al MSVC que aquests fitxers de codi font estan codificats amb UTF-8
 • Afegeix Findepoxy.cmake
 • Considera els actius d’imatge «fastlane» locals
 • Arxius tar reproduïbles només amb el «tar» de GNU
 • Conserva el subconjunt de text enriquit admès pel F-Droid
 • Actualitza la versió requerida del CMake per l’Android.cmake (error 424392)
 • Detecta automàticament les dependències de biblioteques dels connectors a l’Android
 • Comprova si existeix el fitxer abans d’eliminar l’arxiu «fastlane»
 • Neteja la carpeta d’imatges i el fitxer d’arxiu abans de baixar-los/generar-los
 • Reté l’ordre de les captures de pantalla del fitxer «appstream»
 • Windows: corregeix QT_PLUGIN_PATH per a les proves
 • No falla si no s’ha trobat cap categoria
 • Fa que KDEPackageAppTemplates creï arxius tar reproduïbles

KActivitiesStats

 • Elimina la funcionalitat «lastQuery» trencada, corregeix les fallades del KRunner per a mi

KCalendarCore

 • CMakeLists.txt - augmenta la versió mínima de la «libical» a 3.0

KCMUtils

 • El KPluginSelector implementa l’indicador predeterminat de ressaltat
 • kcmoduleqml: no vincula l’amplada de les columnes a l’amplada de la vista (error 428727)

KCompletion

 • [KComboBox] Corregeix una fallada en cridar «setEditable(false)» amb el menú contextual obert

KConfig

 • Corregeix les finestres que es maximitzen inadequadament en iniciar (erro 426813)
 • Format correcte de la cadena maximitzada de finestra
 • Corregeix la mida i la posició de la finestra en el Windows (error 429943)

KConfigWidgets

 • KCodecAction: afegeix els senyals no sobrecarregats «codecTriggered» i «encodingProberTriggered»

KCoreAddons

 • Adapta KJobTrackerInterface a la sintaxi de connexió de les Qt5
 • KTextToHtml: corregeix un «assert» degut a una crida «at()» fora de límits
 • Usa una jerarquia plana per als camins dels connectors a l’Android
 • Conversió de «desktop» a JSON: ignora les entrades «Actions=»
 • Fa obsolet KProcess::pid()
 • ktexttohtml: corregeix l’ús de KTextToHTMLHelper

KCrash

 • Usa «std::unique_ptr<char[]>» per a evitar fuites de memòria

KDeclarative

 • Canvia a Findepoxy proporcionat pels ECM
 • KCMShell: Afegeix la implementació per a passar arguments
 • Solució temporal d’una fallada amb la detecció de GL i «kwin_wayland»
 • [KQuickAddons] QtQuickSettings::checkBackend() com a alternativa de reserva per al dorsal de programari (error 346519)
 • [abstractkcm] Corregeix la versió d’importació a l’exemple de codi
 • Evita establir QSG_RENDER_LOOP si ja s’ha establert
 • ConfigPropertyMap: carrega el valor predeterminat de la propietat en el mapa

KDocTools

 • Afegeix una entitat per a l’acrònim del MathML
 • Canvia «Naval Battle» a «KNavalBattle» per complir amb els aspectes legals

KGlobalAccel

 • Evita l’inici automàtic de «kglobalaccel» en apagar (error 429415)

KHolidays

 • Actualitza els festius japonesos

KIconThemes

 • Omet l’avís per a diverses icones Adwaita per a compatibilitat cap enrere
 • QSvgRenderer::setAspectRatioMode() es va introduir a les Qt 5.15

KImageFormats

 • Afegeix AVIF a la llista de formats acceptats
 • Afegeix un connector per al Format de fitxer d’imatge AV1 (AVIF)

KIO

 • [KFileItemDelegate] No malgasta espai amb icones inexistents en columnes diferents de la primera
 • KFilePlacesView, KDirOperator: adapta a «askUserDelete()» asíncron
 • Refà la manera en que CopyJob cerca les extensions de JobUiDelegate
 • Presenta AskUserActionInterface, una API asíncrona per als diàlegs Reanomena/Omet
 • RenameDialog: només crida «compareFiles()» per a fitxers
 • kcm/webshortcuts: corregeix el botó Reinicia
 • KUrlNavigatorMenu: corregeix la gestió del clic del mig
 • Elimina l’element «knetattach» de la vista de l'«ioslave» «remote://» (error 430211)
 • CopyJob: adapta a AskUserActionInterface
 • Jobs: afegeix el senyal «mimeTypeFound» no sobrecarregat per a fer obsolet «mimetype»
 • RenameDialog: afegeix la inicialització que mancava d’un «nullptr» (error 430374)
 • KShortUriFilter: no filtra les cadenes «../» i similars
 • No fa un «assert» si KIO::rawErrorDetail() rep un URL sense esquema (error 393496)
 • KFileItemActions: corregeix una condició, es vol excloure només els directoris remotes (error 430293)
 • KUrlNavigator: elimina l’ús de «kurisearchfilter»
 • KUrlNavigator: fa complecions de feina de camins relatius (error 319700)
 • KUrlNavigator: resol camins relatius de directori (error 319700)
 • Silencia avisos relatius a problemes de configuració del Samba quan no s’usa explicítament el Samba
 • KFileWidget: permet seleccionar fitxers que comencin per «:» (error 322837)
 • [KFileWidget] Corregeix la posició del botó d’adreces d’interès a la barra d’eines
 • KDirOperator: fa obsolet «mkdir(const QString &, bool)»
 • KFilePlacesView: permet definir una mida estàtica d’icona (error 182089)
 • KFileItemActions: afegeix un mètode nou per a inserir accions «openwith» (error 423765)

Kirigami

 • [controls/SwipeListItem]: Mostra sempre les accions a l’escriptori de manera predeterminada
 • [overlaysheet] Usa un posicionament més condicional per al botó de tancar (error 430581)
 • [controls/avatar]: Obre un AvatarPrivate intern com a API pública de NameUtils
 • [controls/avatar]: Exposa el color generat
 • Afegeix el component Hero
 • [controls/Card]: Elimina l’animació de passar per sobre
 • [controls/ListItem]: Elimina l’animació de passar per sobre
 • Mou ListItems per a usar «veryShortDuration» per a passar-hi per sobre en lloc de «longDuration»
 • [controls/Units]: Afegeix «veryShortDuration»
 • Dóna color a la icona ActionButton
 • Usa només mapes de píxels d’icona tan grans com es necessitin
 • [controls/avatar]: Aparença predeterminada millor
 • [controls/avatar]: Corregeix errors visuals
 • Crea el component CheckableListItem
 • [controls/avatar]: Escala la vora segons la mida de l’avatar
 • Reverteix «[Avatar] Canvia el degradat del fons»
 • Reverteix «[Avatar] Canvia l’amplada de la vora a 1px per a coincidir amb altres amplades molestes»
 • [controls/avatar]: Fa que Avatar sigui accessible
 • [controls/avatar]: Augmenta el farciment de l’alternativa de reserva d’icona
 • [controls/avatar]: Fa que el mode d’imatge defineixi «sourceSize»
 • [controls/avatar]: Ajusta la mida del text
 • [controls/avatar]: Ajusta les tècniques usades per la forma circular
 • [controls/avatar]: Afegeix una acció primària/secundària a Avatar
 • Escriu al codi font el farciment de l’element de capçalera d’OverlaySheet
 • QMake build: afegeix el codi font/capçalera de SizeGroup que mancava
 • Icones de color, no botons (error 429972)
 • Corregeix els botons d’avançar i retrocedir de la capçalera que no tenien amplada
 • [BannerImage]: Corregeix el títol de capçalera que no estava centrat verticalment en el temes no Plasma

KItemModels

 • Afegeix la propietat «count», que permet la vinculació de «rowCount» en el QML

KItemViews

 • El KWidgetItemDelegate permet activar un «resetModel» des del KPluginSelector

KNewStuff

 • Fa obsolets els mètodes «standardAction» i «standardActionUpload»
 • Corregeix el model del QtQuick si només hi ha un contingut, però no enllaços de baixada
 • Afegeix un «dptr» a Cache, i mou el temporitzador del regulador allí per a corregir una fallada (error 429442)
 • Refactoritza KNS3::Button per a usar internament el diàleg nou
 • Crea una classe contenidor per al diàleg QML
 • Verifica si la versió és buida abans de concatenar-la

KNotification

 • Millora la documentació de l’API del KNotification

KParts

 • Fa obsolet BrowserHostExtension

KQuickCharts

 • Usa una macro personalitzada per als missatges d’obsolescència en el QML
 • Usa ECMGenerateExportHeader per a fer obsoletes les macros i usar-les
 • El canvi d’interval no necessita netejar l’historial
 • Canvia l’exemple de diagrama de línies contínues a la font d’intermediari d’historial
 • Fa obsolet Model/ValueHistorySource
 • Presenta HistoryProxySource com a substitut de Model/ValueHistorySource
 • Afegeix categories d’enregistrament per a diagrames i les usa per a avisos existents

KRunner

 • [DBus Runner] Afegir la implementació per a icones personalitzades de mapes de píxels per als resultats
 • Afegeix una clau per verificar si es va migrar la configuració
 • Separa els fitxers de configuració i de dades
 • API nova per a executar cerques de coincidències i per a l’historial
 • No construeix RunnerContextTest en el Windows

KService

 • KSycoca: evita la reconstrucció de la base de dades si XDG_CONFIG_DIRS conté duplicats
 • KSycoca: assegura que els fitxers extres estan ordenats per a les comparacions (error 429593)

KTextEditor

 • Reanomena «Variable:» a «Document:Variable:»
 • Expansió de variables: corregeix el prefix de cerca de coincidències amb dos punts múltiples
 • Mou el pintat des de KateTextPreview a KateRenderer
 • S’assegura que només s’usen les línies en la vista per a pintar el mapa de píxels
 • Usa KateTextPreview per a renderitzar el mapa de píxels
 • Expansió de variables: afegeix la implementació per a %{Document:Variable:}
 • Mostra el text arrossegat en arrossegar (error 398719)
 • Corregeix el desacoblament a TextRange::fixLookup()
 • No pinta el fons de «currentLine» si hi ha una selecció superposada
 • KateRegExpSearch: corregeix la lògica en afegir «\n» entre intervals de línies
 • Reanomena l’acció «Commuta amb el contingut del porta-retalls»
 • Afegeix una acció per a activar la còpia i l’enganxament com a una acció
 • Fet: afegeix la icona d’acció «text-wrap» per a l’Ajust dinàmic de les paraules
 • Desfà el sagnat en un pas (error 373009)

KWidgetsAddons

 • KSelectAction: afegeix els senyals no sobrecarregats «indexTriggered» i «textTriggered»
 • KFontChooserDialog: gestiona el diàleg que suprimeix el pare durant l'«exec()»
 • KMessageDialog: crida «setFocus()» en el botó predeterminat
 • Adapta des de QLocale::Norwegian a QLocale::NorwegianBokmal
 • Adapta KToolBarPopupActionTest a QToolButton::ToolButtonPopupMode

KXMLGUI

 • KXmlGui: en actualitzar un fitxer «.rc» local, manté les barres d’eines noves de l’aplicació
 • Corregeix l’enregistrament de les tecles del «setWindow» abans que s’iniciï la captura (error 430388)
 • Elimina la dependència sense ús del KWindowSystem
 • Neteja el KXMLGUIClient al document XML en memòria després de desar les dreceres al disc

Icones de l’Oxygen

 • Afegeix «upindicator»

Frameworks del Plasma

 • Exposa la informació de l’error al plasmoide d’error d’una manera més estructurada
 • [components] Connecta els mnemònics
 • [svg] Inicia sempre el temporitzador SvgRectsCache des del fil correcte
 • [PC3 ProgressBar] Estableix la vinculació per a l’amplada (error 430544)
 • Corregeix la construcció al Windows + inversió de variables
 • [PlasmaComponents/TabGroup] Corregeix la comprovació si l’element hereta des de la Page
 • Adapta varis components a «veryShortDuration» en passar per sobre
 • Mou ListItems per a usar «veryShortDuration» per a passar-hi per sobre en lloc de «longDuration»
 • Afegeix «veryShortDuration»
 • No permet anys negatius de calendari (error 430320)
 • Corregeix un fons trencat (error 430390)
 • Substitueix les ID de la memòria cau de QString per una versió basada en una estructura
 • [TabGroup] Inverteix les animacions en mode RTL
 • Només elimina les dreceres en eliminar la miniaplicació, no la destrucció
 • Oculta les accions contextuals desactivades d’ExpandableListItem

Purpose

 • KFileItemActions: afegeix «windowflag» del menú
 • Share fileitemplugin: usa el Widget pare com a pare del menú (error 425997)

QQC2StyleBridge

 • Actualitza org.kde.desktop/Dialog.qml
 • Dibuixa ScrollView usant Frame en lloc d’Edit (error 429601)

Sonnet

 • Millora el rendiment de «createOrderedModel» usant QVector
 • Evita un avís en temps d’execució si no existeix cap resultat estimat

Ressaltat de la sintaxi

 • Ressaltat del C++: QOverload i similars
 • Corregeix les etiquetes que comencen per un punt que no estan ressaltades en el GAS
 • Ressaltat del C++: afegeix la macro «qGuiApp»
 • Millora el tema Dracula
 • Correcció núm. 5: Bash, Zsh: ! amb «if», «while», «until»; Bash: estil de patró per a «${var,patt}» i «${var^patt}»
 • Correcció núm. 5: Bash, Zsh: comentaris en una matriu
 • Sintaxi de la funcionalitat Cucumber
 • Zsh: incrementa la versió de la sintaxi
 • Zsh: corregeix l’expansió de parèntesis en una ordre
 • Afegeix «weakDeliminator» i «additionalDeliminator» amb «keyword», WordDetect, Int, Float, HlCOct i HlCHex
 • Indexador: reinicia «currentKeywords» i «currentContext» en obrir una definició nova
 • Zsh: moltes correccions i millores
 • Bash: corregeix els comentaris a «case», expressió de seqüència i ) després de ]
 • Gestiona correctament el color d’importació a la base i l’especialitza per al C/C++
 • Actualitza el tema Monokai
 • Verifica la correcció/presència d’estils personalitzats en els temes
 • Afegeix els temes fosc/clar de GitHub
 • Incrementa la versió, no canvia la versió del Kate fins que s’entengui perquè és necessari
 • Afegeix llicències
 • Afegeix els temes fosc/clar d’Atom One
 • Mancava incrementar la versió en canviar
 • Corregeix l’atribut i el color dels operadors en el Monokai
 • Afegeix el tema Monokai
 • CMake: Afegeix variables 3.19 que manquen i diverses noves afegides al 3.19.2
 • Kotlin: corregeix diversos problemes i altres millores
 • Groovy: corregeix diversos problemes i altres millores
 • Scala: corregeix diversos problemes i altres millores
 • Java: corregeix diversos problemes i altres millores
 • Corregeix && i || en un subcontext i corregeix el patró del nom de funció
 • Afegeix QRegularExpression::DontCaptureOption quan no hi ha cap regla dinàmica
 • Bash: afegeix (…), ||, && a [[ … ]]; afegeix l’accent obert a [ … ] i [[ … ]]

Informació de seguretat

El codi publicat s’ha signat amb GPG usant la clau següent: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Empremta digital de la clau primària: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

Thursday

7 January, 2021

Aquest mes donem la benvinguda a la nova aplicació de xat per a Matrix, mentre que el KIO Fuse aporta una millor integració amb fitxers en una xarxa local.

Neochat 1.0

Neochat

L’any 2019 KDE va afegir Matrix als seus serveis de missatgeria instantània. Matrix fa funcionar els canals de xat de KDE actualitzats amb connexions persistents que es poden usar des de tots els dispositius, permet enviar imatges i inclou connectors per a elements com un xat de vídeo.

Ara KDE també té la seva pròpia aplicació de Matrix: NeoChat. NeoChat està escrita usant l’entorn de treball d’interfície d’usuari Kirigami, que dóna a l’aplicació un aspecte i comportament modern i permet que s’adapti bé a tots els dispositius, sigui l’escriptori, portàtil, tauleta o telèfon.

Llegiu l’anunci complet per a més informació.

Podeu obtenir el NeoChat des de Flathub o a partir dels repositoris de la vostra distribució.

Aviat el NeoChat també estarà disponible per al Windows i l’Android.

Complements

KIO Fuse

L’altra gran novetat d’aquesta setmana és el KIO Fuse, un complement per a les aplicacions KDE que millora la integració dels fitxers remots amb l’escriptori.

Mentre que les aplicacions que usen els Frameworks de KDE, com el Kate o el Dolphin, poden parlar directament els protocols de xarxa com el SMB del Windows o l’SSH, altres aplicacions com el LibreOffice no poden. Fins ara, el KDE feia còpies locals dels fitxers remots que després es tornaven a copiar amunt i avall entre els servidors i l’escriptori. Això ha demostrat ser poc fiable i pot comportar la pèrdua de dades. Ara, usant el KIO Fuse, totes les aplicacions podran parlar amb els fitxers remots com si fossin locals, eliminant els problemes de fer còpies temporals.

Les distribucions com openSUSE Tumbleweed i KDE Neon ja han començat a distribuir-se amb el KIO Fuse preinstal·lat.

Correcció d’errors

El KDevelop 5.6.1 es va llançar aquest mes i afegeix la implementació per al Python 3.9 i el Gdb 10. S’han corregit diverses fallades en sortir mentre es depura i s’ha fet menys confús el comportament dels botons «Atura» i «Atura-ho tot» de la barra d’eines.

Entrades

Les aplicacions noves que s’han mogut a KDE inclouen:

El MyGnuHealth, un component de GNU Health, l’ecosistema lliure de salut digital. El MyGNUHealth serà capaç de seguir el ritme cardíac, la pressió sanguínia i altres constants vitals, factors nutritius i d’estil de vida que poden ajudar a mantenir-se en forma. Ha esdevingut un projecte KDE aquest mes.

El KGeoTag és un programa de geoetiquetatge de fotos de codi lliure que ara és en fase beta.

El Kongress, una aplicació que proporciona informació pràctica quant a congressos com la planificació i ubicacions de les xerrades en els recintes, aquest mes ha passat la fase de «kdereview».

Llançament 20.12.1

Diversos projectes es publiquen segons la seva pròpia escala de temps i altres es publiquen conjuntament. El paquet de projectes 20.12.1 s’ha publicat avui amb dotzenes de correccions d’errors i aviat estarà disponible a través de les botigues d’aplicacions i de les distribucions. Vegeu la pàgina del llançament 20.12.1 per als detalls.

Algunes de les correccions al llançament d’esmena d’errors d’avui:

 • S’han corregit diverses causes de fallades en obrir pestanyes del Dolphin
 • Els fitxers Markdown es poden tornar a obrir amb el visor de documents Okular
 • Ara el Gwenview desa correctament la configuració de qualitat dels JPEG
 • L’eina Kig de geometria interactiva de KDE ja no fallarà en exportar construccions
 • S’ha revertit una regressió amb els colors de text en negreta al Konsole

Notes de llançament de la versió 20.12Pàgina wiki de baixada de paquetsPàgina d’informació del codi font de la versió 20.12.1Registre complet de canvis de la versió 20.08.01

Col·laboració

Si voleu ajudar, col·laboreu-hi! Som una comunitat amistosa i acollidora i necessitem desenvolupadors, escriptors, traductors, artistes, documentalistes, provadors i proselitistes. També podeu visitar el nostre canal de xat de benvinguda i parlar en directe per activar col·laboradors de KDE.

Una altra manera d’ajudar a KDE és fent-hi donacions i ajudar a la Comunitat a mantenir les coses funcionant.

empty laptop with an overlay

Dimarts, 05 gener 2021

Avui, KDE distribueix una actualització amb esmenes d’errors del Plasma 5, amb la versió 5.20.5. El Plasma 5.20 es va llançar l’octubre amb molts refinaments de funcionalitats i mòduls nous per completar l’experiència d’escriptori.

Aquest llançament afegeix el mèrit d’un mes de traduccions noves i esmenes per part dels col·laboradors del KDE. Generalment, les esmenes d’errors són petites però importants, i inclouen:

 • Plasma NM: corregeix l’entrada de la contrasenya que salta a xarxes diferents durant l’escaneig Wi-Fi, fent una pausa a l’escaneig quan sigui adequat. Commit.
 • Plasma PA: llegeix el color del text des del tema adequat. Commit.
 • Plasma Workspace: mou el posicionament del teclat al propi teclat. Commit. Corregeix l’error núm. 427934